mapa strony   |   kontakt   |

Konkursy

Konkurs: Konkurs na Głównego Księgowego

Główny księgowy [Oczekuje na rozstrzygnięcie]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 25.03.2019, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25.03.2019, 15:00 [minął]
Organizator: Kierownik GOPS w Jarczowie

Jarczów, dnia 8 marca 2019r.


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie
ogłasza nabór na stanowisko
Główny księgowy
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarczowie


Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarczowie
Stanowisko pracy: Główny księgowy
Wymiar czasu pracy: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Termin składania dokumentów: do 25 marca do godz. 15:00

1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

Wymagania niezbędne
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art.54 ust.2 ustawy o finansach publicznych.
1. Posiada obywatelstwo polskie, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) -strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5. Spełnia jeden z poniższych warunków:
- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letni staż w księgowości,
- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości,
- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
- posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy,

2.Wymagania dodatkowe:

- znajomość ustawy o finansach publicznych, i rachunkowości,
- znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
- znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych,
- znajomość zasad finansowania zadań z zakresu świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz alimentacyjnych,
- umiejętność pracy w systemach informatycznych, programach księgowych, płacowych, sprawozdawczych i bankowych,
- znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej, oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
-znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeniach wychowawczych, oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, oraz w zespole, odpowiedzialność, terminowość, i dokładność w realizacji powierzonych zadań.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
4. prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowo – księgowej Ośrodka,
5. przygotowywanie projektów planów finansowych i sprawozdawczości z ich wykonania,
6. prowadzenie postępowania w zakresie rozpatrywania wniosków o świadczenia rodzinne, wychowawcze, oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego,
7. współpraca ze Skarbnikiem Gminy,
8. wykonywanie innych zadań powierzonych przez kierownika GOPS, nie ujętych w powyższych zadaniach, a wynikających ze specyfiki pracy głównego księgowego


4. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny z własnoręcznym podpisem,
2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej i własnoręcznym podpisem,
3. oryginał kwestionariusza osobowego,
4. zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy,
6. pisemne referencje,
7. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, oświadczenie o:
• niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
• posiadaniu obywatelstwa polskiego, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA)
• wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
• niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych w związku z dysponowaniem środkami publicznymi.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą lub składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie ul. 3 Maja 24, 22-664 Jarczów (pokój nr 5) w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego GOPS" w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 25 marca 2019r. do godz. 15.00 (ostateczna data wpływu dokumentów do GOPS). W przypadku złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego urzędu pocztowego. Dokumenty, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o przebiegu naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy, oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.

Kierownik GOPS Jarczów

Aneta Mękal

Opublikowano dnia: 08.03.2019 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


[Oczekuje na rozstrzygnięcie]

bip.gov.pl